Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu pod nazwą „Teraz Komiks”, zwanego dalej „Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem".

Fundatorem nagród w Konkursie jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 1 wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 25/92, NIP 675-000-44-42 zwane dalej „Fundatorem".

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu wyborcza.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 22 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r., zgłoszenia do udziału w Konkursie będą zbierane na adres siedziby krakowskiego oddziału Organizatora: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest dostępny w Serwisie.

Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Konkurs organizowany jest w 3 (słownie: trzech) kategoriach:

KATEGORIA I: „MASHUP DLA DOROSŁYCH” – Kreatywne połączenie dwóch lub więcej wątków z popkultury, zwana dalej: „Kategorią I”;

KATEGORIA II: „FANART DLA MŁODZIEŻY” – własna wizja plastyczna znanego bohatera lub bohaterów komiksowych, zwana dalej: „Kategorią II”;

KATEGORIA III: „FANART DLA DZIECI” – własna wizja plastyczna znanego bohatera lub bohaterów komiksowych, zwana dalej: „Kategorią III”.

Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być:

w Kategorii I pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18 lat i zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie;

w Kategorii II osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie;

w Kategorii III osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, przy czym zgłoszenia do udziału w Konkursie osób w Kategorii III może dokonać wyłącznie ich rodzic lub opiekun prawny (dalej: „opiekun prawny”).

Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo tych pracowników.

Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie, warunki udziału

Aby wziąć udział w Konkursie, należy: dokonać zgłoszenia konkursowego, w terminie: 21 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. to jest przesłać listownie lub dostarczyć bezpośrednio na adres krakowskiej siedziby Organizatora: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków (w przypadku bezpośredniego dokonywania zgłoszeń – w godzinach otwarcia oddziału, tj.: 9.00 – 17.00), zgłoszenie zawierające:

a) w przypadku Uczestnika zgłaszającego udział w Kategorii I:

– pracę konkursową w formie rysunku, która zawiera odwołanie do co najemnej jednej postaci, prezentowanej na wystawie „Teraz Komiks!” w Muzeum Narodowym w Krakowie (dalej: Wystawa „Teraz Komiks!”), odbywającej się w terminie: od 02.03 do 22.07.2018 oraz która mieści się w tematyce Kategorii I, tzn. stanowi połączenie dwóch lub więcej wątków popkultury;

– imię i miejscowość zamieszkania Uczestnika;

– dopisek na kopercie zgłoszenia: „Konkurs Teraz Komiks”

– adres e-mail Uczestnika.

b) w przypadku Uczestnika zgłaszającego udział w Kategorii II:

– pracę konkursową w formie rysunku, która zawiera odwołanie do co najemnej jednej postaci, prezentowanej na Wystawie „Teraz Komiks!” oraz która mieści się w tematyce Kategorii II, tzn. stanowi własną wizję plastyczną znanego bohatera lub bohaterów komiksowych;

– imię i miejscowość zamieszkania Uczestnika;

– dopisek na kopercie zgłoszenia: „Konkurs Teraz Komiks”

– adres e-mail Uczestnika;

c) w przypadku (opiekuna prawnego) zgłaszającego udział Uczestnika w Kategorii III:

– pracę konkursową Uczestnika w formie rysunku, która zawiera odwołanie do co najmniej jednej postaci, prezentowanej na Wystawie „Teraz Komiks!” oraz mieści się w tematyce Kategorii III, tzn. stanowi własną wizję plastyczną znanego bohatera lub bohaterów komiksowych

– imię i miejscowość zamieszkania Uczestnika;

– dopisek na kopercie zgłoszenia: „Konkurs Teraz Komiks”

– adres e-mail opiekuna prawnego Uczestnika

– podpis pod zgłoszeniem, zawierający imię i nazwisko opiekuna prawnego zgłaszającego Uczestnika.

Zgłoszenie do Konkursu staje się skuteczne, z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego wskazanego w § 3 pkt. 1 Regulaminu w tym załączonej za jego pośrednictwem Pracy konkursowej (decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik lub jego opiekun prawny otrzyma wiadomość e-mail od Organizatora, zawierającą potwierdzenie dokonania skutecznego zgłoszenia za pomocą zgłoszenia konkursowego, wskazanego w § 3 pkt. 1 Regulaminu oraz Regulamin.

Jeden Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie tylko raz. Jeden opiekun prawny może zgłosić udział jednego Uczestnika w Konkursie tylko raz. W przypadku zgłoszeń wielokrotnych, za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie Uczestnika doręczone na adres wskazany w § 3 pkt 1 Regulaminu.

Po dokonaniu zgłoszenia konkursowego Uczestnik nie może dokonywać żadnych zmian w Pracy konkursowej.

Uczestnik (lub opiekun prawny) może zgłosić tylko taką Pracę konkursową, która nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Oznacza to w szczególności, że:

Uczestnik musi być sam autorem Pracy konkursowej i nie może wykorzystać w Pracy konkursowej cudzych (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) tekstów, rysunków, marek, logo, zdjęć, filmów, nagrań, danych itp., ani ich fragmentów, ani też takie elementy nie mogą być wyraźnie widoczne bądź słyszalne w Pracy konkursowej, również jako tło;

Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię;

Praca konkursowa nie może zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt;

Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. obscenicznych, godzących w uczucia religijne;

Praca konkursowa nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem lub zagrażających bezpieczeństwu;

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców i wyróżnionych Uczestników

Zwycięzcy i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.

Zwycięzców wyłania jury, powołane przez Organizatora.

Jury wskaże:

a) w Kategorii I:

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Zwycięzca Kategorii I”, której zostanie przyznana nagroda, określona w § 5 pkt 1 lit. a) myślnik pierwszy Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt. 1 a) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za najciekawszą w Kategorii I;

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Pierwszego Stopnia w Kategorii I”, której zostanie przyznana nagroda określona w § 5 pkt 1 lit. a) myślnik drugi Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt 1 a) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Zwycięzcy Kategorii I);,

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Drugiego Stopnia w Kategorii I”, której zostanie przyznana nagroda określona w § 5 pkt 1 lit. a) myślnik trzeci Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt 1 a) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii I);

b) w Kategorii II:

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Zwycięzca Kategorii II”, której zostanie przyznana nagroda, określona w § 5 pkt 1 lit. b) myślnik pierwszy Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt. 1 b) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za najciekawszą w Kategorii II;

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Pierwszego Stopnia w Kategorii II”, której zostanie przyznana nagroda określona w § 5 pkt 1 lit. b) myślnik drugi Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt 1 b) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Zwycięzcy Kategorii II),

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Drugiego Stopnia w Kategorii II”, której zostanie przyznana nagroda określona w § 5 pkt 1 lit. b) myślnik trzeci Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt 1 b) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii II);

c) w Kategorii III:

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Zwycięzca Kategorii III”, której zostanie przyznana nagroda, określona w § 5 pkt 1 lit. c) myślnik pierwszy Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt 1 c) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za najciekawszą w Kategorii III;

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Pierwszego Stopnia w Kategorii III”, której zostanie przyznana nagroda określona w § 5 pkt 1 lit. c) myślnik drugi Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt 1 c) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Zwycięzcy Kategorii III);;

– 1 (słownie: jedną) osobę – dalej: „Wyróżniony Drugiego Stopnia w Kategorii III, której zostanie przyznana nagroda określona w § 5 pkt 1 lit. c) myślnik trzeci Regulaminu, a której praca konkursowa spełnia kryteria, wskazane w § 3 pkt 1 c) myślnik pierwszy oraz zostanie uznana przez Jury za interesującą (następną w kolejności po pracy Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii III).

Wybierając zwycięzców i wyróżnionych w każdej z kategorii, Jury będzie kierować się w szczególności poziomem merytorycznym, artystycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonej pracy.

Do dnia 20 lipca 2018 r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie Serwisu.

Ponadto Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej i wyróżnionych o wyróżnieniu w Konkursie przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego, w zgłoszeniu do Konkursu, wskazanym w § 3 pkt 1 Regulaminu.

W wiadomości e-mail, wskazanej w pkt. 6 powyżej Organizator prześle zwycięzcom i wyróżnionym lub ich opiekunom prawnym informację o terminie i miejscu odbioru nagród i wyróżnień w Konkursie, w sposób wskazany w § 5 pkt. 4 Regulaminu.

§ 5. Nagrody i wyróżnienia

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

a) w Kategorii I dla:

– Zwycięzcy Kategorii I – nagroda: tablet Intuos Pro M (PTH-660-N) – o łącznej wartości: 1630 PLN PLN

– Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii I – wyróżnienie: tablet Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLK-N) o łącznej wartości 429 PLN;

– Wyróżnionego Drugiego Stopnie w Kategorii I – wyróżnienie: tablet Intuos S (CTL-4100K-N) –o łącznej wartości: 343 PLN;

b) w Kategorii II dla:

– Zwycięzcy Kategorii II – nagrodę: tablet Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLK-N) o łącznej wartości 429 PLN;

– Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii II – wyróżnienie: tablet Intuos S (CTL-4100K-N) o łącznej wartości 343 PLN;

– Wyróżnionego Drugiego Stopnie w Kategorii II: – wyróżnienie: tablet Intuos S (CTL-4100K-N) o łącznej wartości 343 PLN;

c) w Kategorii III dla:

– Zwycięzcy Kategorii III – nagrodę: tablet Intuos S Bluetooth (CTL-4100WLK-N) o łącznej wartości 429 PLN;

– Wyróżnionego Pierwszego Stopnia w Kategorii III – wyróżnienie: tablet Intuos S (CTL-4100K-N) o łącznej wartości 343 PLN;

– Wyróżnionego Drugiego Stopnie w Kategorii III – wyróżnienie: tablet Intuos S (CTL-4100K-N) o łącznej wartości 343 PLN;

Nagrody i wyróżnienia wskazane w pkt 1 powyżej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od wygranych w konkursach.

Nagrody i wyróżnienia, wskazane w pkt 1 powyżej, zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę lub wyróżnienie rzeczowe

Nagrody i wyróżnienia, wskazane w pkt 1 zostaną wręczone w terminie do dnia 31 lipca 2018 r., podczas uroczystości wręczenia, odbywającej się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę albo tylko jedno wyróżnienie.

W skład nagród i wyróżnień nie wchodzi pokrycie lub zwrot kosztów dojazdu do Muzeum Narodowego w Krakowie w celu odbioru Nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz

z uzasadnieniem do Organizatora, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z § 4 pkt 5 Regulaminu. Reklamacje należy składać:

na piśmie na adres: Cystersów 9, 31-553 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Teraz Komiks” – listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub bezpośrednio w krakowskiej siedzibie Organizatora,

lub

za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: redakcja@krakow.agora.pl.

2. Reklamacje dotyczące jakości Nagrody należy składać do Organizatora, w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia Nagrody. Reklamacje należy składać:

na piśmie na adres: Cystersów 9, 31-553 Kraków z dopiskiem „Konkurs Teraz Komiks” – listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub bezpośrednio w krakowskiej siedzibie Organizatora,

lub za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: redakcja@krakow.agora.pl.

3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w reklamacji.

4. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia roszczeń po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym postępowaniu.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników lub ich opiekunów prawnych jest Organizator – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

Administrator przetwarza Wasze dane osobowe w celu:

przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych, odpowiedzi na pytania związane z Konkursem i rozpatrywania reklamacji;

wydania nagród i wyróżnień,

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.

Aby zobaczyć więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych, zapoznaj się z Załącznikiem do Regulaminu: „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”.

§ 8. Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: redakcja@krakow.agora.pl

Załącznik do Regulaminu Konkursu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników i opiekunów prawnych zgłaszających Uczestników jest Organizator Konkursu „Teraz Komiks” – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w następujących celach:

W celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia dokonania zgłoszenia, wyłonienia zwycięzców i wyróżnionych, odpowiedzi na Wasze pytania związane z Konkursem i rozpatrywania Waszych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie”);

W celu wydania Wam nagrody lub wyróżnienia, jeżeli Uczestnik ją zdobędzie. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na administratorze prawnego obowiązku wydania nagrody zwycięzcy Konkursu lub wyróżnienia wyróżnionemu Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

Zwracamy uwagę, że przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, w jakim je nam udostępniacie, w tym informacje, które umieszczone zostaną w treści Pracy konkursowej.

Dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych będą przetwarzane do czasu upływu okresu reklamacyjnego dla spraw związanych z Konkursem (patrz § 6 pkt 1 Regulaminu), a dane Uczestników i opiekunów, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem – do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.

Dane osobowe zwycięzców i wyróżnionych będą przetwarzane do czasu upływu okresu reklamacyjnego dla spraw związanych z jakością nagród i wyróżnień (patrz pkt § 6 pkt 1 Regulaminu), a dane Uczestników i opiekunów prawnych, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem – do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.

Będziemy przetwarzać dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej wskazanego okresu, lecz nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa;

Uczestnik i opiekun prawny ma prawo do:

– żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (patrz pkt 2.1 i 2.3 powyżej), Uczestnikowi i opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem