Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą: Piłkarz Małopolski (zwanego dalej „Konkursem”)

jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem", prowadząca serwis https://krakow.wyborcza.pl (zwany dalej „Serwisem”).

2. Zgłoszenia do Konkursu będą gromadzone w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej (adres: konkurs@krakow.agora.pl) należącej do Organizatora, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin Konkursu (zwany dalej: „Regulaminem”) jest dostępny w Serwisie.

4. Ramy czasowe podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.

5. Konkurs organizowany jest w 6 kategoriach wskazanych w § 3 poniżej.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą opiekuna prawnego. W przypadku, gdy taka osoba zwycięży w Konkursie, warunkiem uzyskania nagrody jest okazanie Organizatorowi podpisanego przez opiekuna prawnego oświadczenia o jego zgodzie na udział Uczestnika w Konkursie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Zgłoszenie udziału, warunki udziału i przebieg Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 15 lutego 2018 r. od godziny 14.00 do dnia 19 lutego 2018 r. do godziny 16.00 przesłać na adres e-mail: konkurs@krakow.agora.pl odpowiedź na zadane pytanie konkursowe w danej kategorii. Każdy z uczestników może przesłać jedną odpowiedź w każdej kategorii. Każdemu uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda w każdej kategorii. W razie przesłania w danej kategorii więcej niż jednego zgłoszenia do konkursu dopuszczone zostanie zgłoszenie najwyżej ocenione przez komisję konkursową.

2. Konkurs jest prowadzony w następujących kategoriach:

I KATEGORIA PIŁKARZ KLUBU MKS PUSZCZA NIEPOŁOMICE

Aby wziąć udział w tej Kategorii, należy przesłać w terminie wskazanym w ust. 1 na adres e-mail: konkurs@krakow.agora.pl odpowiedź na następujące pytanie:

Którego piłkarza klubu MKS PUSZCZA NIEPOŁOMICE cenisz najbardziej i za co?

II KATEGORIA PIŁKARZ KLUBU BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

Aby wziąć udział w tej Kategorii, należy przesłać w terminie wskazanym w ust. 1 na adres e-mail konkurs@krakow.agora.pl odpowiedź na następujące pytanie:

Którego piłkarza klubu BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA cenisz najbardziej i za co?

III KATEGORIA PIŁKARZ KLUBU MKS SANDECJA NOWY SĄCZ

Aby wziąć udział w tej Kategorii, należy przesłać w terminie wskazanym w ust. 1 na adres e-mail:konkurs@krakow.agora.pl odpowiedź na następujące pytanie:

Którego piłkarza klubu SANDECJA NOWY SĄCZ cenisz najbardziej i za co?

IV KATEGORIA PIŁKARZ KLUBU RKS GARBARNIA KRAKÓW

Aby wziąć udział w tej Kategorii, należy przesłać w terminie wskazanym w ust. 1 na adres e-mail: konkurs@krakow.agora.pl odpowiedź na następujące pytanie:

Którego piłkarza klubu RKS GARBARNIA KRAKÓW cenisz najbardziej i za co?

V KATEGORIA PIŁKARZ KLUBU WISŁA KRAKÓW

Aby wziąć udział w tej Kategorii, należy przesłać w terminie wskazanym w ust. 1 na adres e-mail: konkurs@krakow.agora.pl odpowiedź na następujące pytanie:

Którego piłkarza klubu WISŁA KRAKÓW cenisz najbardziej i za co?

VI KATEGORIA PIŁKA NOŻNA W MAŁOPOLSCE

Aby wziąć udział w tej Kategorii, należy przesłać w terminie wskazanym w ust. 1 na adres e-mail: konkurs@krakow.agora.pl odpowiedź na następujące pytanie:

Co jest największą siłą piłki nożnej w Małopolsce?

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody.

1. Tytułu zwycięzcy lub wyróżnienie otrzymają uczestnicy, którzy w ocenie komisji konkursowej nadeślą najciekawsze odpowiedzi oraz spełnią warunki, o których mowa w §§ 2 i 3 Regulaminu.

2. W Kategorii I wybrany zostanie jeden zwycięzca, trzech uczestników wyróżnionych pierwszego stopnia oraz trzech uczestników wyróżnionych drugiego stopnia.

Zwycięzca w Kategorii I otrzyma karnet dla jednej osoby uprawniający do wstępu do loży VIP na Stadionie Miejskim w Niepołomicach (Stadion Puszczy) na mecze Klubu Puszcza Niepołomice w rundzie wiosennej w 2018 roku.

Uczestnicy wyróżnieni pierwszego stopnia w Kategorii I otrzymają zestaw upominków klubowych Klubu Puszcza Niepołomice.

Uczestnicy wyróżnieni drugiego stopnia w Kategorii I otrzymają koszulki klubowe Klubu Puszcza Niepołomice.

Fundatorem nagród w kategorii I jest Klub Puszcza Niepołomice.

3. W Kategorii II wybranych zostanie dwóch zwycięzców. Każdy ze zwycięzców otrzyma zestaw upominków klubowych Klubu BRUK-BET TERMALICA Nieciecza.

Fundatorem nagród w kategorii II jest Klub BRUK-BET TERMALICA Nieciecza.

4. W Kategorii III wybranych zostanie 4 zwycięzców, każdy zwycięzca otrzyma zestaw upominków klubowych Klubu MKS Sandecja Nowy Sącz.

Fundatorem nagród w kategorii III jest Klub MKS Sandecja Nowy Sącz.

5. W Kategorii IV wybranych zostanie 3 zwycięzców, każdy zwycięzca otrzyma zestaw upominków klubowych Klubu RKS Garbarnia Kraków.

Fundatorem nagród w kategorii IV jest Klub RKS Garbarnia Kraków.

6. W Kategorii V wybrani zostaną:

– jeden zwycięzca, któremu zostanie przyznana nagroda – dwuosobowe zaproszenie do loży VIP, na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 20 na mecz Wisła Kraków – Korona Kielce, który odbędzie się 28 lutego 2018

– 4 uczestników wyróżnionych, z których każdy otrzyma zestaw upominków klubowych klubu piłkarskiego Wisła Kraków.

Fundatorem nagród w kategorii V jest Klub Wisła Kraków.

7. W kategorii VI wybranych zostanie 5 zwycięzców, z których każdy otrzyma egzemplarz monografii „105 lat Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie".

Fundatorem nagród w kategorii VI jest Małopolski Związek Piłki Nożnej.

8. Nagroda zostanie zrealizowana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać do Organizatora w terminie do 31 marca 2018 r. Reklamacje należy składać na adres:

a) na piśmie na adres: Agora SA, Oddział w Krakowie ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

b) za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w § 7 poniżej.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym postępowaniu.

§ 6 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników Konkursu, w związku z konkursem jest Organizator Konkursu – Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, w celu realizacji konkursu oraz wydania nagród. Każdy z uczestników ma prawo wglądu w swoje dane i ma możliwość ich poprawiania.

§ 7 Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: konkursy@krakow.agora.pl.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.