"Legendy Krakowa"
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

REGULAMIN TESTU WIEDZY 

„Legendy Krakowa" 

 I. Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem (zwanym dalej „Organizatorem") testu wiedzy pod nazwą „Legendy Krakowa" (zwanego dalej „Konkursem") jest wydawca „Gazety Wyborczej" i internetowego dziennika Wyborcza.pl – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 46580 831,00 PLN - wpłacony w całości. 

2. Konkurs jest ogłaszany w „Gazecie Wyborczej" i na stronach serwisu internetowego krakow.wyborcza.pl, zwanego dalej „Serwisem".  

3. Konkurs jest testem wiedzy na temat znajomości legend o Krakowie. 

4. Regulamin Konkursu (zwany dalej "Regulaminem") jest dostępny na stronach Serwisu.  

5. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: test@krakow.agora.pl 

6. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce. 

II. Miejsce przeprowadzenia Konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Krakowskiej Huty Szkła, ul. Lipowa 3  

III. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami", mogą być uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-14 lat.  

IV. Zgłoszenie 

1. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny. Zgłaszający, dokonując zgłoszenia, oświadcza, że: 

- zgłaszający i Uczestnik i zapoznali się z Regulaminem,  akceptują go i zobowiązują się do jego przestrzegania, 

- zgłoszenie spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie,  

- zgłoszony Uczestnik wyraził zgodę na jego zgłoszenie, 

- zgłaszający wyraża zgodę na udział Uczestnika w Konkursie i na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem.  

2. Zgłoszenia należy dokonać do 2 grudnia 2022 roku do godz. 22.00 poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej krakow.wyborcza.pl.  

Zgłoszenie obejmuje:  

-dane zgłaszającego, to jest jego/jej imię i nazwisko, 

-imię i nazwisko zgłaszanego Uczestnika, 

-oświadczenia obowiązkowe, przewidziane w formularzu zgłoszeniowym (jeżeli zgłaszający nie zaznaczy potwierdzenia któregokolwiek z tych oświadczeń, to zgłoszenie nie zostanie uwzględnione). 

- oświadczenie nieobowiązkowe, przewidziane w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla maksymalnie 70 Uczestników. W przypadku, gdy zgłoszonych zostanie więcej Uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Zgłoszenie można cofnąć w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres podany w pkt. I.5. 

V. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 3 grudnia 2022 r. w godzinach od 10.15 do ok. 12.00 (zakończenie nastąpi później, jeśli konieczna będzie dogrywka).  

2. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, musi stawić się w miejscu Konkursu wraz z pełnoletnią osobą towarzyszącą nie później, niż na 30 minut przed rozpoczęciem Konkursu. Powitanie Uczestników, potwierdzenie ich uczestnictwa i omówienie zasad Konkursu odbędzie się o godzinie 10.00.  

3. Potwierdzenie uczestnictwa polega na sprawdzeniu zgodności podanych przez Uczestnika: jego/jej imienia i nazwiska oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej z danymi figurującymi w zgłoszeniu. W razie wątpliwości, Organizator może zwrócić się o informacje do osoby pełnoletniej, towarzyszącej Uczestnikowi. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu składającego się z 45 pytań zamkniętych. Czas na udzielenie odpowiedzi to 45 minut. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt.  

5. Nad organizacją i przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

6. Jeżeli w dniu i miejscu przeprowadzenia Konkursu będą obowiązywać obostrzenia, dotyczące organizacji imprez, w szczególności w związku z pandemią koronawirusa, to Organizator niezwłocznie powiadomi osoby zgłaszające Uczestników o tych obostrzeniach. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana zapewnić, aby zgłoszony Uczestnik i towarzysząca mu osoba pełnoletnia stosowali się do powyższych obostrzeń, pod rygorem wykluczenia z Konkursu. Jeżeli obostrzenia będą znacząco utrudniać przeprowadzenie Konkursu, Organizator będzie uprawniony do zmiany formuły Konkursu na formułę on-line lub do zmiany terminu jego przeprowadzenia. 

7. Podczas Konkursu Uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów,  innych urządzeń elektronicznych, notesów, książek ani innych pomocy naukowych ani też porozumiewać się pomiędzy sobą. Uczestnik Konkursu dwukrotnie upomniany z powodu nieprzestrzegania powyższych zasad zostanie wykluczony z Konkursu. 

8. Uczestnik w trakcie Konkursu może opuścić salę za zgodą członka komisji konkursowej. Opuszczenie sali bez zgody będzie skutkować wykluczeniem z Konkursu. 

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu, nagrody 

1. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech laureatów (miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie) - Uczestników, którzy kolejno otrzymają najwięcej punktów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie będzie możliwości wyłonienia laureatów lub ustalenia, które miejsce zajął dany Uczestnik na podstawie liczby uzyskanych punktów, to zostanie przeprowadzona dogrywka – na zasadach i w terminie, które zostaną podane Uczestnikom w dniu przeprowadzenia Konkursu, przy czym dogrywka będzie dotyczyć tej samej tematyki  - legend o Krakowie i zostanie przeprowadzona nie później, niż w ciągu 3 godzin po zakończeniu pierwotnego czasu Konkursu.  

2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

2.1 Za zajęcie I miejsca - Konsola NINTENDO Switch Litte o wartości 1379 zł 

2.2 Za zajęcie II miejsca - Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A8  o wartości 1149 zł 

2.3 Za zajęcie III miejsca - Słuchawki dokanałowe JBL Wave 300 TWS o wartości 459 zł 

3. Nagrody są wydawane wyłącznie w postaci określonej powyżej, w tym nie ma możliwości ich zamiany na ekwiwalent pieniężny. 

VII. Ogłoszenie wyników i wydawanie nagród 

1. Zwycięscy Uczestnicy zostaną ogłoszeni przez Organizatora w miejscu i dniu przeprowadzenia Konkursu około godz.12.00, pod warunkiem, że nie będzie potrzebna dogrywka. Ponadto wyniki Konkursu zostaną udostępnione zainteresowanym poprzez email. Prośbę o udostępnienie wyniku prosimy kierować na adres test@krakow.agora.pl. 

2. Nagrody dla Uczestników zostaną wydane bezpośrednio po ogłoszeniu ich jako laureatów.  

VIII. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu w Serwisie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: test@krakow.agora.pl z dopiskiem „Konkurs Legendy Krakowa". Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji. 

2.Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania - w terminie 30 dni od dnia, w którym powinna zostać wydana. Reklamacje należy składać na adres e-mail: test@krakow.agora.pl z dopiskiem „Konkurs Legendy Krakowa". Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji. 

3. Postanowienia punktów VIII.1 i VIII.2 nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji. 

IX. Fotografowanie i filmowanie 

Organizator informuje, że w ramach działalności prasowej swoich mediów (drukowanych i cyfrowych, w tym na kontach Organizatora w serwisach społecznościowych) zamierza publikować fotografie i nagrania wideo z przebiegu Konkursu. Zgłoszenie udziału Uczestnika w  Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem przez zgłaszającego zgody na powyższe wykorzystanie wizerunku Uczestnika.  

X. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach, to jest danych osób zgłaszających, danych osobowych Uczestników, a także danych osobowych podanych w ewentualnych reklamacjach, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). 

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych Agory S.A. na adres e-mail iod@agora.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, odpowiedzi na pytania związane z Konkursem, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.  

W przypadku osób pełnoletnich podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych przez Organizatora jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu, w tym dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz przekazania nagród (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).  

W przypadku Uczestnika podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest zgoda, wyrażona przez niego i przez jego przedstawiciela ustawowego (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). Zgodę można cofnąć w każdym czasie, wysyłając e-mail na adres test@krakow.agora.pl 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych przed jej cofnięciem. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwycięskich Uczestników jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze (wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) - tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu okresu reklamacyjnego przewidzianego w regulaminie Konkursu, a dane, związane z reklamacjami lub roszczeniami - do czasu przedawnienia roszczeń, wynikającego z przepisów prawa, a jeżeli przed upływem tego okresu sprawa wynikła z reklamacji lub roszczenia zostanie ostatecznie załatwiona – do czasu jej ostatecznego załatwienia. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, świadczące dla Organizatora usługi niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, jak  np. usługi informatyczne bądź prawne. 

5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

Osoba, której dane są przetwarzane, może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych narusza prawo. 

Każdy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO), z uwagi na swoją szczególną sytuację.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie.  

7. Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu wykorzystania wizerunków Uczestników i osób towarzyszących w publikacjach prasowych, o których mowa w pkt. IX. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami, dotyczącymi działalności prasowej. 

*RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem